חייגו עכשיו: 09-7420170

חלוקת רכוש

איזון משאבים בין בני הזוג בהליך הגירושין

נושא חלוקת הרכוש בין בני הזוג הינו אחד הנושאים המורכבים ורוויי המחלוקות בהליך הגירושין, ומטבע הדברים, מדובר בנושא בעל משמעויות כלכליות כבדות משקל לכל אחד מבני הזוג.

בנושא חלוקת הרכוש, הצדדים מנוגדי אינטרסים. כספים אשר די היה בהם בשביל לנהל משק בית אחד, לא תמיד יספיקו לניהול שני משקי בית. לפיכך, כאשר מדובר במצב של "שמיכה קצרה", כל צד נלחם על הגדלת חלקו. ישנה משמעות למועד בו נישאו הצדדים, כאשר על בני זוג שנישאו לפני כניסת חוק יחסי ממון (בשנת 1974) ועל ידועים בציבור, חלה "חזקת השיתוף", ואילו על צדדים שנישאו לאחר שנת 1974 יחול הסדר הרכוש המפורט בחוק יחסי ממון. אמנם חוק יחסי ממון מחריג נכסים מסוימים ממסת הנכסים המשותפים, כדוגמת נכסים אשר נרכשו על ידי אחד הצדדים טרם הנישואים או שהתקבלו במתנה או בירושה, אך עם זאת, הפסיקה נוטה לצמצם את הנכסים המופרדים בין בני הזוג, בעיקר כאשר מדובר בדירת המגורים.

שיתוף נכסים ספציפיים

בשנת 2012 קבע בית המשפט העליון ב-בע"מ 1398/11 כי הבעל יעביר לאשתו מחצית מן הזכויות בדירה אשר רכש ללא משכנתא, כארבע שנים לפני הנישואין, ואף לפני שהכיר את אשתו והיא רשומה על שמו. בית המשפט פסק כי על מנת לזכות בזכויות בנכס חיצוני מלפני נישואיי הצדדים, נדרש להוכיח "דבר מה נוסף" המעיד על כוונת שיתוף באותו הנכס. נכון להיום, לא קיימת רשימה סגורה המגדירה מהם אותם הדברים העולים לכדי "דבר מה נוסף", ושיש בהם כדי לזכות צד בזכויות קנייניות השייכות לצד השני. על כן, לא ניתן להסתמך על הוראות החוק, וצד שמעוניין לשמור על רכושו מלפני הנישואים נדרש לערוך הסכם ממון.

קיים חוסר ודאות בכך שלמעשה לא ניתן להסתמך על הוראות חוק יחסי ממון בלבד. יתכן שנכס שבהתאם להוראות החוק מוחרג מהאיזון הרכושי, למעשה יקבע כמשותף על ידי בית המשפט. במצב זה, אין ברירה אלא לפנות לעורך דין עוד במהלך הנישואין וטרם הגעה להליכים, ולבחון כיצד ניתן להגן על הנכסים עוד במהלך הנישואין, לפני שהחלו מחלוקות בין בני הזוג, וישנה תמימות דעים האם מדובר בנכסים משותפים או לאו.

מה קורה כאשר לאחד מבני הזוג חברה משפחתית קטנה? האם בן הזוג השני יכול לדרוש איזון משאבים, באמצעות העברת חלק מהמניות על שמו?

בבע"מ 20644/96 סטריק נ' סטריק, נדרש היה לאזן מניות חברה משפחתית של בני זוג שהיו מצויים במסגרת הליך גירושין. במקרה זה קבע בית המשפט, כי כאשר מדובר בחברה משפחתית קטנה (מעין חברת יחיד) אין לחלק את המניות, אלא יש להורות לבעל החברה להעביר לבן זוגו את שווי המניות נכון ליום הפירוד. בית המשפט נימק את החלטתו במספר טעמים:

1. מניעת חיכוכים עתידיים בין בני הזוג

2. מניעת מצב בו בן הזוג שמפעיל ושולט בחברה "ימית" את החברה באופן יזום, ובאופן זה יפחית את ערכם של מניות בן הזוג בחברה

3. מניעת הסדר ממון שיקשור את בני הזוג עוד שנים רבות

למעשה הקושי הוא ביישום, כאשר לא תמיד יש לבן הזוג את היכולת לפדות את מניות החברה. יתכן ואין ביכולתו לגייס את הסכום הנדרש, או שגיוס הסכום האמור יותיר אותו חסר כל ובחובות.