חייגו עכשיו: 09-7420170

משמורת ילדים

בנושא גירושין (על ידי ש. נוחומוביץ ב- 01-05-2011)

חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות קובע כי שני הורי הילד הינם האפוטרופסיים הטבעיים שלו ועליהם החובה לדאוג לצרכיו הפיסיים, החינוכיים והרגשיים. אין בהסדר משמורת המתקבל במסגרת הליך גירושין בו ישנה רק משמורת אחת, כדי לפגוע בזכויותיו ובחובותיו של ההורה השני, בהיותו האפוטרופוס הטבעי של הילד.

כאשר בני הזוג מתגרשים נדרש לקבוע מי יהיה משמורן הילדים, כלומר אצל מי הם ישהו במרבית זמנם. בין אם ההורים הגיעו להסכמה לגבי סוגיית המשמורת על הילדים ובין אם בית המשפט יצטרך להכריע בעניין, העיקרון העומד מול בית המשפט הינו טובת הילד ולא רצונם של ההורים.

כאשר קיימת מחלוקת בין ההורים בדבר ההורה המשמורן, ההחלטה נתונה בידי בית המשפט. במצב דברים זה בית המשפט יבקש תסקיר סעד מאת רשויות הרווחה ויבחן את המסוגלות ההורית של כל אחד מההורים, כאשר גם כאן השיקול אשר ינחה אותו בבואו לקבל החלטה הינו טובתו של הקטין.

מהי טובתם של קטינים?  

מושג זה של "טובת הקטין" הינו מושג עמום, ואין תשובה ברורה, מכרעת ואוניברסלית. ישנם לכל היותר ניסיונות המבוססים על ניסיון העבר, השכל הישר, ההיגיון, חוות דעת מומחים, מחקר, ממצאי ועדות בדיקה ומקורות דומים נוספים. לכן, תפקידו של בית המשפט ליצוק תוכן לתוך מושג אמורפי זה של "טובת הילדים", אשר יעצב את צורתו ואופיו בכל מקרה לגופו.

במספר פסקי דין מונה בית המשפט שיקולים הנוגעים למשמורת הקטינים, ומשפיעים על הסדר המשמורת המוצע:

א. על הסדר המשמורת להבטיח את סיפוק צרכיהם הפיסיים, הרגשיים, החברתיים והחינוכיים של הקטינים. בהקשר זה יש לקחת בחשבון את יכולות ההורים, כישוריהם ונכונותם לממש את אחריותם ההורית.

ב. על הסדר המשמורת להבטיח שמירת קשר איכותי של הילדים עם כל אחד מהוריהם (ועם דמויות מטפלות וחשובות אחרות כגון סבים).

ג. על הסדר המשמורת להגשים במידה המרבית האפשרית את אינטרס הילדים ליהנות ממסגרת יציבה.

ד. על הסדר המשמורת שייקבע לצמצם עד למינימום אפשרי את הפגיעה ואת סבלם של הילדים בשל חוויית משבר הגירושין.

ה. על הסדר המשמורת לאפשר לשני ההורים למלא חובותיהם כאפוטרופוסים ביחס לילדיהם הקטינים, ללא שהורה אחד יחבל ביכולתו של ההורה האחר לעשות כן. הנחת המוצא היא שיש לעשות את המרב בכדי להבטיח ששני ההורים ימלאו תפקיד משמעותי בחיי הקטין, יגדלו אותו, ויממשו את אחריותם ההורית.

תסקירי סעד וחוות דעתם של מומחים מהווים אמצעי מרכזי, חשוב ומשמעותי במסכת הראיות שיובאו בפני בית המשפט; התסקירים הם אלו אשר ממלאים בתוכן קונקרטי את המושג הערטילאי של "טובת הילד". לעיתים מונחות בפני בית המשפט שתי המלצות סותרות. במקרה כזה הרי שלא נותרת ברירה בידי בית המשפט, מלבד לסטות מהחלטת אחד המומחים. עקרון חשוב נוסף אשר מנחה את בית המשפט הוא כי מוטב לא להפריד בין אחים.

היום אנו עדים יותר ויותר לפסקי דין הקובעים כי המשמורת על הילדים תהיה משותפת לשני ההורים, מתוך אמונה שמשמורת משותפת טובה יותר לילדים. כך או כך, החוק קובע כי שני ההורים הינם האפוטרופסיים החוקיים של הילדים, ומשכך, בכל הנוגע להחלטות מהותיות הנוגעות לגידול הילדים, לשני ההורים זכויות שוות, בין אם הם חיים יחדיו ובין אם לאו.