חייגו עכשיו: 09-7420170

משמורת משותפת

מזונות ומשמורת:

לאחרונה קיימת מגמה ברורה בפסיקה המושפעת מהמלצות ועדות ציבוריות כגון ועדת שניט וועדת שיפמן לחתור לשוויון בין ההורים בנושאים של מזונות ומשמורת.

בתי המשפט נוטים לאמץ את המודל של המשמורת המשותפת במקרים בהם קיים בסיס מתאים ושני ההורים לוקחים אחריות מלאה על גידול ילדיהם.

למרות המגמה האמורה בפסיקות ביהמ"ש, החקיקה השיפוטית בתחום אינה  עקבית וקיים חוסר ודאות בנוגע לתוצאה המשפטית בתוצאות תביעת מזונות במקרה של משמורת משותפת.

פסיקת בית המשפט העליון

נכון להיום, אין תקדים קובע של ביהמ"ש העליון לעניין הפחתת מזונות בהסדר של משמורת משותפת. עם זאת, קיימות רמיזות באמצעות אמרות אגב בנוגע למגמה הרצויה בעיני שופטי העליון:

בבע"מ 2045/15 פלוני נ' פלונית נאמר ע"י כב' השופט רובינשטיין כי ראוי בקביעת סכום מזונות ילדים להתחשב בעובדה שמדובר במשמורת משותפת.

נכון למועד כתיבת שורות אלו תלוי ועומד ערעור בביהמ"ש העליון אשר טרם הוכרע – בדיוק בנושא זה.

התנגשות בין הדין העברי לבין הפחתת מזונות במקרה של משמורת משותפת

סעיף 3 לחוק לתיקון דיני משפחה (מזונות) קובע כי מזונות קטינים יקבעו בהתאם לדין האישי שחל על ההורה. הדין העברי קובע חיוב אבסולוטי כי על האב לשלם את מזונות ילדיו. למותר לציין, כי הדין העברי אינו מתייחס כלל לנושא המשמורת. וכך, בניסיון להתמודד מחד עם החבות האבסולוטית החלה על האב לתשלום מזונות בהתאם לדין העברי ומנגד עם העובדה שבימינו ישנם משקי בית בהם קיימת משמורת משותפת ושני ההורים מרוויחים משכורות זהות, החלו בתי המשפט לפרש את הדין העברי באופן יצירתי והגיעו לתוצאות מגוונות ולא אחידות באמצעות פירוש זה.

להלן סקירה קצרה של פסקי הדין המובילים את המגמה האמורה:

בית המשפט מנסה בשורה ארוכה של פסקי דין למצוא פתרון שיחיל גם את הדין העברי וגם את ההסדר המפחית את תשלום המזונות החל על האב במקרה של משמורת משותפת.

בע"מ 318/05 ורד נ' ורד (כב' השופטת וילנר) זהו פסק הדין המנחה עד לאחרונה לעניין הפחתת מזונות במקרה של משמורת משותפת. שם נקבע כי במקרה של משמורת משותפת יש להפחית 25% מתשלום המזונות אותם משלם האב (הנחה זו אינה חלה על רכיב המדור, מהטעם שעבור רכיב זה משלמים גם כאשר הילד אינו שוהה בבית).

מאז השתנתה הפסיקה

כבוד השופט שוחט בביהמ"ש המחוזי (עמ"ש  1180-05-14)  קבע נוסחה מורכבת – כלי שמיועד לשופטים בבואם לפסוק סכום מזונות במצב של משמרות משותפת. השופט שוחט בודק למעשה את ההכנסה הפנויה של שני ההורים ופסק הדין מתמקד בהכנסתו הפנויה של האב ופחות בצרכי הילדים – אותם ביהמ"ש מפרש על דרך הצמצום.

השופט שוחט קובע שאמנם הדין העברי קובע כי אב חב במזונות ילדיו הקטינים עד גיל 15 אך הדין העברי לא קובע כי המזונות ישולמו לידי האישה, ולמעשה בזמן שהילדים אצל האב והוא מממן אותם – גם זה מהווה תשלום מזונות ואם הילדים מחצית מהזמן אצלו אז מחצית סכום המזונות הוא כבר שילם בעת השהייה אצלו.

בית המשפט חורג מההלכה שנקבעה  על ידי כבוד השופטת וילנר וקובע שהבעל חב במדור ילדיו – אבל הוא חב במדור אחד, ואם הוא מממן מדור בזמן שהילדים שוהים אצלו בבית – אז לאם הוא חב רק בתשלום מחצית מדור.

הנוסחה של השופט שוחט מובילה למצב בו כאשר הכנסתה הפנויה של האם גבוהה מזו של האב – תמיד נקבל נתון שלילי.

בנוסף, לפי הנוסחה הנ"ל במצבים בהם הצרכים הלא הכרחיים של הקטין גבוהים מההכרחיים והכנבה הפנויה של האם גדולה משל האב האב לא ידרש לתשלום מזונות כלל.

למעשה במצבים מסוימים הנוסחה תוביל למצב בו האב יהיה זכאי לתשלומים מאת האם.

חשוב מאד לציין כי פסק הדין הנ"ל והנוסחה הזו רלוונטים רק במצב בו קיים שיויון מוחלט בין ההורים בחלוקת הזמנים ובהכנסה הפנויה.

עמ"ש 50603-01-14 פסק דינו של כבוד השופט וייצמן - ביהמ"ש המחוזי בלוד

השופט ויצמן קובע שמעל גיל 6 ( של הילדים)  יש להתחשב בפסיקת המזונות במכלול הנסיבות של שני ההורים כולל הכנסות פנויות ועלויות שנוצרו בעקבות הפירוד, המשמעות הכלכלית של המשמורת על ההורה המשמורן מעבר להוצאות המפורטות בתקציבו החודשי ואחרי ששכללנו את כל הנתונים האלו יש לחלק את הנטל על ההורים באופן שוויוני. השופט ויצמן אינו מאמין בנוסחאות ומשוואות ולדעתו על השופט היושב בדין יש אחריות רבה לבדוק את נסיבות כל מקרה ומקרה ולהיווכח שהתביעה למשמורת משותפת היא כנה ולא ניסיון טאקטי להפחית בסכום המזונות. בפס"ד האמור הפחית השופט ויצמן את המזונות שעל האב לשלם ב-  50%.

עמ"ש 25027-02-14 – מחוזי חיפה

בית המשפט קבע כי כאשר מתקיים הסדר של משמורת משותפת, האב זן את הילדים בשעה שהם במשמורתו ולכן הוא יוצא חובה כלפיהם בפרק זמן זה – ועובדה זו צריכה להילקח בחשבון בבוא ביהמ"ש לבחון את סכום המזונות שיש לפסוק. בחיוב מזונות קטינים צריך להיעשות איזון בכל מקורות ההכנסה שיש למשפחה. גם בפסק הדין הזה הופחתו לאב 50% מדמי המזונות כולל מדור והוצאות מדור. אם כן, קיימת כיום מגמה ברורה. כאשר בין ההורים קיים הסדר של משמורת משותפת יש לראות בזמן בו הילדים אצל האב – כתשלום מזונות על ידו ולהפחית משמעותית את סכום המזונות המשולם.

יש לציין כי בפסיקות מובעת דאגה לכך שיתכן ואבות מסוימים ינסו לעשות שימוש לרעה בהסדר הנ"ל ולתבוע הסדר של משמרות משותפת רק לשם הפחתת תשלום המזונות החודשי, ולכן על השופט היושב בדין יש לבחון כל מקרה לגופו ולבדוק מה למעשה קורה בפועל.